Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu.

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-13

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ilona Fichna.

E-mail: zsp4raciborz@poczta.onet.pl

Telefon: 324155048

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Ilona Fichna p.o. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu

Adres: ul. Bojanowska 5-7, 47-400 Racibórz

E-mail: zsp4raciborz@poczta.onet.pl

Telefon: 324155048

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Brzechwy z językiem mniejszości niemieckiej
  Do budynku prowadzą  3  wejścia od ul. Bojanowskiej.
  Do wejścia pierwszego prowadzą schody, wejście drugie jest bezpośrednie, do wejścia trzeciego prowadzą  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  Wejście trzecie jest  zabezpieczone bramkami.
  W budynku nie ma windy.
  Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze.
  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
  Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 1. Budynek: Przedszkole nr 5
  Do budynku prowadzi  1  wejście:  od ul. Bojanowskiej
  Wejście jest bezpośrednie.
  Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  W budynku nie ma windy.
  Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrach.
  Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
  Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.