Podsumowanie innowacji pedagogicznej pt.: ,,Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie PEKIN 2022”

Podsumowanie innowacji pedagogicznej pt.: ,,Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie PEKIN 2022”

W roku szkolnym 2021/2022 w naszej placówce przeprowadzona została innowacja pedagogiczna pt.: ,,Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie PEKIN 2022”.

Adresatami projektu były dzieci z trzech oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I- VIII szkoły podstawowej.

Do najważniejszych celów innowacji należały: przedstawienie wartości związanych z ideą olimpijską i paraolimpijską, zapoznanie się z wprowadzonymi nowymi konkurencjami olimijskimi utworzonymi w ramach 15 dyscyplin, kształtowanie właściwych postaw podczas przeżywania imprez sportowych oraz szacunku do drugiego człowieka niezależnie od jego sprawności czy niepełnopsprawności, jak również rozwijanie sprawnośći fizycznej oraz zdolności matematycznych, plastycznych i muzycznych.

W trakcie realizacji innowacji dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkoły uczestniczyli w wielu zajęciach i lekacjach, podczas których zapoznane zostały z tematyką i terminem igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich. Przeprowadzono wiele pogadanek, które dotyczyły Idei Olimpijskich. Szczególną uwagę zwracano na przestrzeganie zasad Fair Play podczas zajęć i zabaw sportowych. Na lekcjach muzyki dzieci utrwalały pojęcie hymnu, poznały historię Hymnu Olimpijskiego. Utrwały także znajomość zasad obowiązujących podczas wykonywania utworów patriotycznych. Podczas zajęć u dzieci rozwijane były pojęcia matematyczne, umiejętności wykonywania działań arytmetycznych, kształtowanie wyobraźni geometrycznej w obrębie tematyki zimowych igrzysk olimpijskich. Uczniowie podczas zajęć i lekcji plastyki wykonywali także różnymi technikami prace plastyczne o tematyce olimpijskiej, zimowych dyscyplin olimpijskich i symboli olimpijskich.

Jedną z form innowacji stanowił zorganizowany dla uczniów naszej placówki konkurs plastyczny na „Logo Wewnątrzszkolnej Rozgrywki Sportowej“, natomiast 1 czerwca 2022r. w ramach podsumowania innowacji zorganizowano dla przedszkolaków i uczniów Wewnątrzszkolne Rozgywki Sportowe.

W ramach korelacji między- przedmiotowej dzieci i uczniowie mogli spojrzeć na światło sportu z innych perspektyw, odkrywając przy tym nie tylko swoje sportowe zainteresowania i talenty, ale również matematyczne, plastyczne czy muzyczne.

JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM EGZAMINACYJNYM?

JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM EGZAMINACYJNYM?

Droga Uczennico! Drogi Uczniu!
Pamiętaj, że na poziom Twojego stresu na dzień przed egzaminem mają wpływ wszystkie wcześniej podjęte przez Ciebie działania, Twoje przygotowanie, codzienne nawyki oraz Twój sposób myślenia.

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja prowadzona będzie w formie elektronicznej.

I ETAP – wybór oddziałów i szkół od 16 maja

Kandydat zgłasza się do systemu http://slaskie.edu.com.pl i wybiera co najmniej trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wskazaniu w wybranych szkołach oddziałów, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w liczbie wybranych oddziałów w każdej z wybranych szkół! Wskazuje dowolną ich liczbę. Oddział, który wybierze jako pierwszy na liście preferencji, system uzna za najważniejszy dla kandydata, a ostatni z listy, jako oddział, którym jest najmniej zainteresowany. Kolejność oddziałów jest niezależna od kolejności wybranych wcześniej szkół.

Należy koniecznie wybrać co najmniej trzy szkoły! Najlepiej stosować następujące zasady:

Pierwsza szkoła, to „szkoła marzeń”.

Druga szkoła, to szkoła racjonalna.

Trzecia szkoła, to taka na wszelki wypadek.

Uwaga: ograniczenie wyboru do trzech szkół dotyczy jednego organu prowadzącego, czyli można wybrać np. trzy szkoły z Rybnika, trzy z Żor, trzy z Powiatu Wodzisławskiego itd.

Z oferty wybranych szkół wybieramy maksymalnie dużą liczbę oddziałów! Dziesięć czy dwanaście pozycji na liście preferencji, to wcale nie jest zbyt dużo…

Kolejność na liście preferencji, jest rzeczą najważniejszą!

Jest ona autonomiczną decyzją kandydata i nie może być zmieniona przez osoby trzecie ani przez „system”.

Należy dobrze przemyśleć kolejność, gdyż z tej drogi nie ma już odwrotu…

Jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany do jakiegoś oddziału, to oznacza, że oddziały wskazane powyżej były dla niego niedostępne, a odziały poniżej nie są brane pod uwagę!

II ETAP – składanie podań wraz z dokumentami do szkoły pierwszego wyboru do dnia 20 czerwca (do godz. 15.00)

Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru. W tej szkole podanie zostanie zweryfikowane pod względem zgodności z danymi w systemie.

Na stronie internetowej naboru znajdzie się informator dla kandydatów o wszystkich szkołach z terenu województwa śląskiego.

IIa ETAP – składanie podań do klas dwujęzycznych i sportowych do dnia 30 maja (do godz. 15.00)

Jeżeli kandydat na swojej liście preferencji (nawet na ostatnim miejscu) wskazał oddział dwujęzyczny, sportowy, mistrzostwa sportowego, dostarcza podanie do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 30 maja oraz zobowiązany jest stawić się na sprawdzian kompetencji językowych lub próbę sprawności fizycznej we wskazanym przez szkołę terminie.

III ETAP – Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 24 czerwca do 13 lipca (do godz. 15.00)

Kandydaci wpisują w systemie naborowym swoje oceny i osiągnięcia zgodnie z wpisami na świadectwie. Następnie dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

W tym terminie można będzie również dokonać zmiany listy wybranych szkół – listy preferencji.

IV ETAP – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20 lipca

V ETAP – potwierdzanie woli podjęcia nauki od 21 do 28 lipca (do godz. 15.00)

Potwierdzenie woli podjęcia nauki następuje poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do tej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

29 lipca nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły.

Od 1 do 3 sierpnia będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca. Oferta nie będzie już taka bogata, gdyż wszystkie popularne szkoły będą zapełnione po pierwszym naborze…

Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe Erasmus + w Zespole Szkolno- Podstawowej Nr 4 w Raciborzu

Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe Erasmus + w Zespole Szkolno- Podstawowej Nr 4 w Raciborzu

W dniach 11-14 kwietnia 2022 odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe Erasmus+ ”My Digi Edu World”. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele z pięciu krajów partnerskich : Łotwy, Grecji, Turcji, Bułgarii, Macedonii oraz Polski. Celem projektu jest doskonalenie umiejętności cyfrowych i językowych nauczycieli, poznanie nowych narzędzi Web 2 oraz wdrożenie ich do pracy z uczniem oraz wymiana doświadczeń i promowanie dobrych praktyk.

ZSP nr 4 bardzo starannie przygotowało się do tego wydarzenia. Pierwszego dnia wizyty miało miejsce uroczyste powitanie gości ze szkół partnerskich. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele naszej placówki. Goście mogli obejrzeć pokazy taneczne, muzyczne oraz pełną humoru sztukę teatralną przygotowaną przez uczniów naszej szkoły. Po uroczystości goście obejrzeli budynek szkoły i zobaczyli jak uczniowie pracują na zajęciach. Zajęcia i wystrój klas nawiązywały do kultury krajów partnerskich tj. Turcji, Macedonii, Grecji, Łotwy, Bułgarii i Polski. Goście byli zachwyceni przygotowaną niespodzianką i wzruszeni polską gościnnością. Powitanie gości zostało uwiecznione na zdjęciach i nagraniach.

Przez kolejne trzy dni nauczyciele szkolili się na warsztatach prowadzonych przez grupę z Grecji dotyczącą Digital Storytellingu.

Storytelling to cyfrowe opowiadanie historii jako praktyczne łączenia narracji z treściami cyfrowymi, w tym obrazami, dźwiękiem i wideo, w celu stworzenia krótkiego filmu, zazwyczaj z silnym elementem emocjonalnym. Cyfrowe historie są zazwyczaj pouczające, przekonujące, historyczne lub refleksyjne. Zasoby dostępne do włączenia do cyfrowej opowieści są praktycznie nieograniczone, co daje narratorowi ogromną swobodę twórczą. Konstruowanie narracji i skuteczne jej komunikowanie wymaga od narratora dokładnego przemyślenia tematu i rozważenia perspektywy odbiorców.

Każdy dzień szkoleniowy kończył się prezentacją efektów prac uczestników projektu oraz krótką ewaluacją.

Ostatni dzień był dniem podsumowań. Zebraliśmy materiały naszej pracy, omówiono część spraw budżetowych i podzielono się wrażeniami z całego spotkania. Na zakończenie goście otrzymali certyfikaty uczestnictwa w spotkaniu oraz drobne prezenty. Było to dla nas ciekawe doświadczenie. Spotkanie odbyło się w bardzo twórczej i przyjaznej atmosferze. Teraz czeka nas realizacja zadań projektowych w poszczególnych szkołach.

Kolejne spotkanie również szkoleniowe, połączone z warsztatami i wymianą doświadczeń, odbędzie się za kilka miesięcy w Grecji.

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA

Od 11 kwietnia 2022, godziny 9.00 do 19 kwietnia 2022, godziny 15.00, należy złożyć w sekretariacie potwierdzenie woli. Lista zakwalifikowanych oraz druk potwierdzenia woli w załącznikach poniżej 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Raciborzu

Potwierdzenie woli uczęszczania do Przedszkola nr 5  przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Raciborzu

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy 1

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy 1

W dniach 06-08 kwietnia 2022 roku należy złożyć w sekretariacie potwierdzenie woli. Lista zakwalifikowanych oraz druk potwierdzenia woli w załącznikach poniżej 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy 1 w roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Raciborzu

Potwierdzenie woli uczęszczania do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Brzechwy z Językiem Mniejszości Niemieckiej w Raciborzu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Raciborzu

DRUGIE SPOTKANIE MOBILNE W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+

DRUGIE SPOTKANIE MOBILNE W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+

Drugie spotkanie mobilne w ramach projektu Erasmus+ skupiło się wokół zadań przyznanych poszczególnym krajom członkowskim oraz priorytetom projektu, którymi są: 

  • cyfrowa transformacją poprzez rozwój cyfrowej gotowości, odporności i zdolności,
  • wsparcie nauczycieli oraz dyrektorów szkół,
  • promowanie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenie się języków.
Pierwsze spotkanie mobilne w ramach projektu Erasmus+

Pierwsze spotkanie mobilne w ramach projektu Erasmus+

Pierwsze spotkanie mobilne w ramach projektu Erasmus+ już za nami. W spotkaniu wzięły udział wszystkie państwa partnerskie. Podczas wirtualnej mobilności zaprezentowano organizacje partnerskie oraz cele projektu, którymi są:

  • doskonalenie umiejętności nauczycieli w dziedzinie e-kształcenia i nauczania cyfrowego,
  • doskonalenie umiejętności włączania narzędzi web2 do programów nauczania,
  • aktywowanie uczniów w obszarze narzędzi web2,
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między krajami uczestniczącymi.
Rekrutacja do szkoły i przedszkola

Rekrutacja do szkoły i przedszkola

Zapraszamy do naszej placówki na dwa języki.

Powstanie kilka lat temu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Studziennej umożliwiło wdrożenie kształcenia dwujęzycznego, poza zajęciami w szkole, również wśród dzieci przedszkolnych. Główny nacisk kładzie się tu na częstotliwość kontaktu z językiem niemieckim. 

Rekrutacja do szkoły w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja do przedszkola pod linkiem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/raciborz