Podsumowanie innowacji pedagogicznej pt.: ,,Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie PEKIN 2022”

Podsumowanie innowacji pedagogicznej pt.: ,,Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie PEKIN 2022”

W roku szkolnym 2021/2022 w naszej placówce przeprowadzona została innowacja pedagogiczna pt.: ,,Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie PEKIN 2022”.

Adresatami projektu były dzieci z trzech oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I- VIII szkoły podstawowej.

Do najważniejszych celów innowacji należały: przedstawienie wartości związanych z ideą olimpijską i paraolimpijską, zapoznanie się z wprowadzonymi nowymi konkurencjami olimijskimi utworzonymi w ramach 15 dyscyplin, kształtowanie właściwych postaw podczas przeżywania imprez sportowych oraz szacunku do drugiego człowieka niezależnie od jego sprawności czy niepełnopsprawności, jak również rozwijanie sprawnośći fizycznej oraz zdolności matematycznych, plastycznych i muzycznych.

W trakcie realizacji innowacji dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkoły uczestniczyli w wielu zajęciach i lekacjach, podczas których zapoznane zostały z tematyką i terminem igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich. Przeprowadzono wiele pogadanek, które dotyczyły Idei Olimpijskich. Szczególną uwagę zwracano na przestrzeganie zasad Fair Play podczas zajęć i zabaw sportowych. Na lekcjach muzyki dzieci utrwalały pojęcie hymnu, poznały historię Hymnu Olimpijskiego. Utrwały także znajomość zasad obowiązujących podczas wykonywania utworów patriotycznych. Podczas zajęć u dzieci rozwijane były pojęcia matematyczne, umiejętności wykonywania działań arytmetycznych, kształtowanie wyobraźni geometrycznej w obrębie tematyki zimowych igrzysk olimpijskich. Uczniowie podczas zajęć i lekcji plastyki wykonywali także różnymi technikami prace plastyczne o tematyce olimpijskiej, zimowych dyscyplin olimpijskich i symboli olimpijskich.

Jedną z form innowacji stanowił zorganizowany dla uczniów naszej placówki konkurs plastyczny na „Logo Wewnątrzszkolnej Rozgrywki Sportowej“, natomiast 1 czerwca 2022r. w ramach podsumowania innowacji zorganizowano dla przedszkolaków i uczniów Wewnątrzszkolne Rozgywki Sportowe.

W ramach korelacji między- przedmiotowej dzieci i uczniowie mogli spojrzeć na światło sportu z innych perspektyw, odkrywając przy tym nie tylko swoje sportowe zainteresowania i talenty, ale również matematyczne, plastyczne czy muzyczne.

Comments are closed.